TARČIN – IVAN – LOT 1. TARČIN – ulaz u tunel IVAN

Dužina Lot 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 4,9 km. Lot 1 je podjeljen u 7 sektora.

Na ovom Lotu se nalaze dva vijadukta Raštelica 1, Desni most =483 m a Lijevi most= 525 m, rađeni su tehnologijom postupnog nagurivanja.

Drugi vijadukt je Raštelica 2, Desni most = 586 m a Lijevi most = 606 m. Oba objekta su rađena na skelama.

Na Lot 1 su urađena 3 potputnjaka:

Potputnjak 1 na P4, L = 51 m

Potputnjak 2 na P33, L =48 m

Potputnjak 3 na P248, L = 51 m

Na sektoru 3 je urađen potporni zid L = 180 m

Trasa je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji dok je na sektoru 5 rađen veliki iskop.

U prvom dijelu autoceste, na mjestu uklapanja u predhodnu dionicu pa sve do početka mosta M1 – Raštelica 1 u dužini od 1200 m trase je u dosta visokim nasipima i armiranoj zemlji.

Nakon ovog sektora trasa prelazi mostom Raštelica 1 na suprotnu padinu. Most prelazi preko magistralne ceste M17 i rijeke Kalašnice. Most ima 13 raspona. Zbog ograničenog prostora predviđeno je odmaralište tipa 1 (odmaralište bez uslužnih objekata). Nakon lijevog odmarališta lociran je most M2 – Raštelica 2, koji premoštava magistralnu cestu i širu dolinu, tako da ovaj most ima 19 raspona. Poslije mosta M2 a prije tunela Ivan je locirano desno odmaralište.

Kolovozna konstrukcija na autoputu je predviđena sa tri trake od kojih je jedna zaustavna.