LABORATORIJA

ISPITIVANJE GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Akreditovana laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala po BAS EN ISO/IEC 17025:2018 standardu. Laboratorija obuhvata geomehanička ispitivanja, kao i ispitivanja betona i asfalta.

Također posjeduje modernu opremu za akreditovane oblasti ispitivanja, kao i jedan od najmodernijih sistema upravljanja laboratorijom od samog uzorkovanja pa do konačnog rezultata ispitivanja.

Područje akreditacije laboratorije obuhvata sljedeće:

LI 7 – Ispitivanja u građevinarstvu

LI 7.1 – Građevinski materijali i proizvodi (kamen i agregat)

LI 7.2 – Građevinski materijali i proizvodi (beton)

LI 7.4 – Građevinski materijali i proizvodi (asfalt i bitumen)

LI 17 – Uzorkovanje

LI 17.5 – Građevinski materijali i proizvodi

Klijent: JP Ceste FBiH d.o.o Sarajevo
Modernizacija magistralnih cesta FBiH - Externa (vanjska) kontrola kvaliteta za poboljšanje cesta, rehabilitaciju i za intervencije u sigurnosti saobraćaja.
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Eksterna kontrola kvalitete na autocesti koridora Vc, dionica: Donja Gračanica (Zenica Sjever) – Tunel Zenica
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Eksterne kontrole kvaliteta na izgradnji autoceste na koridoru Vc, poddionica Ponirak – Vraca (Tunel Zenica).
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Eksterne kontrole kvaliteta na izgradnji autoceste na koridoru 5C, dionica Tarčin-Konjic, poddionica Tarčin-Ivan, LOT 2 Tunel Ivan.
Klijent: Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Externa (vanjska) kontrola kvaliteta na Koridoru Vc, Dionica: Poprikuše-Nemila.
Klijent: Ministarstvo Saobraćaja Kantona Sarajevo / Direkcija za puteve
Vanjska kontrola kvaliteta na Izgradnja veze IX transverzale sa ulicama Safet Zajko i Smaila Šikala, uključujući rekonstrukciju ulice Safet Zajko.
Klijent: Grad Zenica
Vanjska kontrola kvaliteta na izgradnji Glavne gradske magistrale u Zenici.
Ostale kontrole kvalitete
Terenska i laboratorijska ispitivanja građevinskih materijala i izvedenih radova.